Změny v daňovém balíku pro rok 2020

Rok 2020 přináší velké množství změn v oblasti daňového balíku. Změny se týkají nejen DPH, ale také minimální mzdy a paušálních odpočtů. V článku jsme pro vás všechny nejpodstatnější změny přehledně shrnuli.

Osvobozené dodání do jiného členského státu a prokázání přepravy zboží

První změna se týká prokázání splnění podmínek pro osvobození při dodání zboží do jiného členského státu. Tou méně komplikovanou změnou je, že nově bude nutné, aby zákazník sdělil svému dodavateli své DIČ, jinak nebude možné dodávku osvobodit od DPH. Tou zásadnější změnou je ale nutnost odpovídajícím způsobem prokázat přepravu zboží do jiného členského státu. Na první pohled by se zdálo, že se nejedná o komplikaci, ale nově se v této oblasti bude uplatňovat tzv. pravidlo „2 nebo 1+1“. To znamená, že dodavatel musí být schopen předložit dva důkazy, které si neprotiřečí a které jsou vydány dvěma různými stranami nezávislými navzájem na prodávajícím a na pořizovateli, a to z tzv. první skupiny, případně jeden z důkazů ze skupiny první a druhý z důkazů ze skupiny druhé.

Rozdělení skupin:

První skupina zahrnuje dokumenty týkající se přepravy, např. podepsaný nákladní list CMR, náložní list, fakturu za leteckou přepravu či fakturu od dopravce zboží. Praktický problém však nastává v případě, kdy dopravu uskutečňuje sám dodavatel nebo odběratel, jelikož dokument musí vydat subjekt nezávislý na prodávajícím a na pořizovateli. Tyto podmínky lze tedy splnit v případě, kdy dopravu zajišťuje dodavatel skrze externího dopravce.

Druhá skupina zahrnuje tzv. jiné dokumenty, které jsou přesně stanovené konkrétním prováděcím nařízením. Jedná se např. o pojistku vztahující se na odeslání nebo přepravu zboží nebo bankovní doklad o úhradě, úřední potvrzení o ukončené přepravě od orgánu státní správy (např. notářem), či potvrzení skladovatele o přijetí na sklad ve státě určení.

Jednou z mnoha otázek je, jak se bude postupovat v případě přemístění vlastního zboží do jiného členského státu. Jak mohou tento postup firmy prokázat? Bez ohledu na více možných výkladů některých nových pravidel lze jednoznačně říci, že nová zákonná úprava vede ke zpřísnění podmínek pro uplatnění osvobození dodání zboží do jiného členského státu v zemi dodavatele.

Od 1. ledna 2020 bude pro osvobození tedy nutné disponovat DIČ odběratele, požadovaným způsobem prokázat přepravu a transakci bude rovněž nutné uvést v souhrnném hlášení. Zároveň připomínáme, že písemné potvrzení o přepravě od zákazníka bude nutné obdržet do 10. dne následujícího měsíce.

Přiřazení přepravy

Další změna se týká tzv. řetězových obchodů, kdy dochází k pohybu jednoho zboží mezi více obchodními partnery. Nová úprava obecně stanovuje, k jaké dodávce se přiřadí přeprava zboží uskutečněná prostřední osobou. Nově bude rozhodující, jaké DIČ předloží prostřední osoba svému dodavateli. V případě, kdy prostřední osoba předá dodavateli své DIČ, které mu bylo pro účely DPH přiděleno v zemi zahájení přepravy, bude přeprava přiřazena až k druhé dodávce v řadě. Pokud by naopak přepravu uskutečňoval dodavatel, pak by bylo osvobození od DPH přiřazeno k první dodávce zboží. V případě, že přepravu bude zajišťovat koncový zákazník (odběratel), pak bude osvobození od DPH přiřazeno až k druhé transakci. Vzhledem k tomu, že jednou z podmínek pro uplatnění osvobození od DPH je prokázání přepravy do jiného členského státu, lze podle názoru některých odborníků předpokládat, že dodavatelé budou mít tendenci zdaňovat i první dodávku, a to i za předpokladu, že by podmínka pro osvobození byla splněna.

Konsignační sklady

Ke změnám dochází také u konsignačních skladů (tzv. call-off stock). V současné době se zdaňuje při přesunu zboží na sklad. Nově však bude zdanění vázáno na převod práva nakládat se zbožím jako vlastník. Zákazník tedy bude samovyměřovat DPH v okamžiku vyskladnění. S novou úpravou přichází i další povinnosti. Zákon například stanoví, že zboží nesmí být v konsignačním skladu déle než 12 měsíců; v takovém případě dojde k porušení podmínek a dodavatel bude muset vykázat přemístění vlastního zboží do jiného členského státu. Zboží dále nesmí být ukradeno, ztraceno ani zničeno, jinak opět dochází k porušení podmínky a předmětné zboží bude muset být opět reportováno jako pořízení zboží. Souhrnné hlášení by nově mělo obsahovat nový kód k těmto dodávkám.

ZAČNE Platit plošný režim přenesení daňové povinnosti

Evropská komise i Rada EU schválila ve druhé polovině roku 2019 českou žádost o zavedení plošného režimu přenesené daňové povinnosti (tzv. „reverse charge“). V praxi to znamená, že v případech veškerého dodání zboží a poskytnutí služeb v tuzemsku v hodnotě překračující 17,5 tisíce eur (přibližně 450 tisíc korun) bude povinnost přiznat DPH přesunuta z dodavatele na odběratele.

Čeští předkladatelé si od tohoto kroku slibují snížení daňových úniků. Počátek uplatňování tohoto režimu se kvůli přípravě legislativy protáhne a očekává se nejdříve v druhé polovině roku 2020

ZMĚNY V SazbÁCH DPH

Knihy a další tištěné publikace byly dosud rozděleny mezi všechny tři sazby DPH. Nově budou brožury, letáky, prospekty, periodika, předlohy ke kreslení, omalovánky a kartografické výrobky přesunuty do 10% sazby DPH. Většina tištěných publikací bude tedy podléhat druhé snížené sazbě. V první snížené sazbě žádné publikace nezůstávají a základní sazba se uplatní i nadále např. pro reklamní publikace.

Voda obecně bude nově zařazena do všech tří sazeb v závislosti na její kvalitě a způsobu dodání. V nejnižší sazbě je pouze pitná voda dodávaná vodovodem podle zákona o vodovodech a kanalizacích, což souvisí se snížením sazby DPH na vodné a stočné. Naopak balená pitná voda prodávaná v obchodě zůstává v první snížené sazbě. V základní sazbě pak budou různé druhy speciálních technických vod, jako např. voda destilovaná.

Stravovací služby přechází z první snížené do druhé snížené sazby. Výhodnější tedy bude konzumovat jídlo na místě, než si jej odnést s sebou. V nejnižší sazbě se ocitne také točené pivo podávané v rámci stravovacích služeb.

Přehled plnění nově spadajících do druhé snížené sazby je následující:
 • dodání e-knih a audioknih
 • domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany,
 • stravovací služby a podávání nápojů vč. točeného (sudového) piva podávaného jako stravovací nebo cateringová služba, avšak s výjimkou stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od daně podle § 57 až 59 zákona o dani z přidané hodnoty, a s výjimkou podávání tabákových výrobků a alkoholických nápojů (kromě točeného piva),
 • úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (vodné),
 • odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (stočné),
 • služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech,
 • služby mytí oken prováděné v domácnostech,
 • drobné opravy obuvi a kožených výrobků,
 • drobné opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků převážně pro domácnost,
 • drobné opravy jízdních kol,
 • kadeřnické a holičské služby.

Snížení sazby DPH se týká především zboží a služeb, u kterých je v praxi velice obtížné či nákladné zajistit efektivní výběr daně. Nižší sazba DPH by dle důvodové zprávy měla znamenat menší chuť vyhýbat se dani. Zároveň se zavedením snížené sazby daně z přidané hodnoty dojde pro dotčené plátce ke zmírnění vyšších nároků v souvislosti se zavedením 3. a 4. vlny elektronické evidence tržeb. Tato změna tudíž pravděpodobně nebude mít vliv na snížení cen pro zákazníky.

Podnikatelům a živnostníkům zbude díky paušálům více peněz

Již za rok 2019 budou moci všichni podnikatelé, živnostníci a pronajímatelé uplatnit paušální výdaje k hranici příjmů 2 miliony korun. Jedná se o dvojnásobné zvýšení hranice pro uplatnění maximální výše výdajových paušálů, a tedy návrat ke stavu z roku 2017.

V praxi to znamená, že podnikatelé uplatňující nejvyšší (80%) paušál budou moci uplatnit výdaje až do částky 1,6 milionu korun. Naopak ti s nejnižším (30%) paušálem uplatní náklady do 600 tisíc korun. V roce 2018 přitom mohli podnikatelé s příjmem nad milion korun uplatnit paušály jen v poloviční výši.

Zvýšení minimální mzdy

Výši daní a pojistného výrazně ovlivní i to, že se k 1. lednu 2020 zvyšuje minimální mzda na 14 600 korun měsíčně. Z minimální mzdy se totiž mimo jiné odvozuje i maximální výše slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení, takzvané školkovné. Sleva je rovna výši minimální mzdy. Znamená to tedy jednoduše řečeno, že zatímco loni mohl rodič, který má dítě ve školce, uplatnit slevu maximálně 13 350 korun, letos to bude 14 600 korun.

Výše minimální mzdy ovlivňuje i požadovanou výši dosažených příjmů pro vznik nároku na daňový bonus na dítě. Ten se vyplácí, pokud by daňová povinnost rodiče byla v důsledku uplatnění slevy na dítě záporná. V praxi to znamená, že rodič musí mít příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání alespoň 87 600 korun za rok, zatímco minulý rok mu pro uplatnění bonusu stačily roční příjmy 80 100 korun.

Minimální mzda mění i částku osvobození u pravidelně vyplácených důchodů, které jsou bez daně do výše 36násobku minimální mzdy ročně. Ovlivňuje i výši úhrady zdravotního pojištění u samoplátců. A mění se i odvod zdravotního pojištění pro zaměstnance s kratším úvazkem, kteří doplácejí zdravotní pojištění do minimální mzdy.

Daňový balíček

Nově budou daňově uznatelné pouze solventnostní rezervy tvořené podle zákona o pojišťovnictví, nikoli všechny zaúčtované rezervy (které obsahují například rezervy na pojistné události a u životního pojištění i rezervy na budoucí nároky oprávněných osob). V minulosti vytvořené účetní rezervy s výjimkou uznatelných solventnostních rezerv budou dodaněny ve dvou následujících zdaňovacích obdobích.

Ruší se také výhodné zaokrouhlování srážkové daně z takzvaných korunových dluhopisů emitovaných před 1. lednem 2013 na celé koruny dolů u jednotlivého dluhopisu. V praxi to znamená, že i u těchto dluhopisů, jsou-li drženy fyzickou osobou nebo daňovým nerezidentem, se bude srážet 15% daň z příjmů.

Snižuje se i rozsah osvobození výher z hazardních her od daně z příjmů fyzických osob. Nově lze osvobození uplatnit u loterií do výše výhry 1 milionu korun a u ostatních hazardních her maximálně do výše rozdílu mezi úhrnem výher z jednotlivého druhu hazardní hry a úhrnem vkladů ve výši milion korun za rok.

Dochází ke zvýšení daně z hazardních her. Namísto původně plánovaného zvýšení daně ze všech hazardních her (s výjimkou technických) se zvýšení týká pouze loterií, u kterých sazba daně roste z 23 % na 35 %.

Schválený daňový či sazbový balíček také zvyšuje spotřební daň z lihu, z tabákových výrobků a ze zahřívaných tabákových výrobků. Z novely bylo naopak vypuštěno původně plánované zrušení osvobození plynu pro domovní kotelny od daně ze zemního plynu.

Daně půjdou jednodušeji vyřídit on-line

V roce 2020 by měla začít platit i novela daňového řádu, která je momentálně projednávána v Poslanecké sněmovně. Novela umožní fungování on-line služby Moje daně. Rozšířením funkcí daňové informační stránky by měla vzniknout on-line platforma podobná internetovému bankovnictví. Mezi hlavní funkce nové informační schránky bude patřit třeba možnost podávat daňová přiznání, která budou předvyplněná, zjistit stav osobních daňových účtů a vybrané informace shromažďované ve spisu.

Nadměrné odpočty za DPH se budou vracet později

Novela daňového řádu také pro oblast DPH zavádí zálohu na daňový odpočet. Daňovým subjektům vznikne nárok na zálohu na odpočet ve výši, kterou správce daně nehodlá prověřovat. Po ukončení daňové kontroly a stanovení daně se záloha vypořádá.

Aby měli správci daně více času na posouzení, zda a v jakém rozsahu zahájit kontrolní postup, dochází k úpravě některých lhůt. Důsledkem je například posunutí okamžiku konkludentního vyměření daně o 15 dnů. Plátci DPH tak budou muset počítat s tím, že se jim nadměrné odpočty budou vracet o 15 dnů později, než je tomu nyní.

Comments (3)

[…] fakt jsme upozorňovali již v souhrnném článku o daňovém balíku pro rok 2020, viz. https://taxcounting.cz/danovy-balik/.  V tomto článku se zaměříme především na tzv. “call of stock” […]

[…] či například vodné a stočné. O změnách v DPH jsme psali již v tomto […]

[…] dříve jsme vás v článku informovali o komplexních změnách daňového balíčku na rok […]

Comments are closed.