CALL OF STOCK – novinky v režimu konsignačních skladů

Od 1. ledna 2020 mělo dojít k úpravě zákona o DPH, a to v souvislosti se změnami směrnice Rady (EU) 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty. Na tento fakt jsme upozorňovali již v souhrnném článku o daňovém balíku pro rok 2020, viz. https://taxcounting.cz/danovy-balik/.  V tomto článku se zaměříme především na tzv. „call of stock“ režim.

Plánované změny se týkají následujících oblastí:

1. Přiřazení přepravy u řetězových dodání zboží v rámci Evropské unie
2. Dodání a pořízení zboží v rámci režimu skladu (tzv. call off stock sklady)
3. Osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu
4. Důkazní prostředky pro osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státuDo doby, než se novela stane účinnou, je rozhodnutí na daňového subjektu. Může postupovat dle současných pravidel, nebo si zvolí postup podle směrnice o DPH.

Jaký je rozdíl?

Do konce roku 2019 bylo třeba  vykázat v souhrnném hlášení dodání zboží již při přemístění zboží do skladu zákazníka mimo ČR. Směrnice umožňuje přiznávat dodání zboží až v okamžiku, kdy je fakticky odebráno zákazníkem z jeho skladu, tzn. v okamžiku přechodu vlastnického práva. Samotný přesun zboží do skladu je i přesto povinen plátce vykázat již v souhrnném hlášení.

Co je vlastně call of stock režim?

Jedná se o režim, kdy dodavatel přemístí zboží do jiného členského státu Evropské unie za účelem dodání předem známému odběrateli. U tohoto přemístění nedochází k převodu vlastnického práva ke zboží. Zároveň  se odstraňuje povinnost registrace subjektů z jiných členských států z titulu přemístění vlastního zboží. Povinnost zdanění se přesouvá na odběratele, stejně jako při přímé dodávce ze státu dodavatele.

Doposud si členské státy EU, včetně České republiky, upravovaly podmínky k uplatnění režimu call-off stock samostatně. Podmínky se tak v různých státech liší a v některých státech není tento režim umožněn vůbec. Nově se pro tento režim skladu zavádějí v Evropské unii harmonizovaná pravidla. Při splnění určitých podmínek se přemístění zboží do jiného členského státu EU, v režimu skladu předem známému odběrateli, nebude považovat za uskutečněné plnění. Tudíž k okamžiku přemístění zboží nevznikne povinnost přiznat daň z titulu pořízení zboží v jiném členském státě, kde byla ukončena přeprava zboží. Nevznikne tak v tomto státě ani povinnost registrace. Následný převod vlastnického práva ke zboží na odběratele se nebude považovat za dodání zboží v tomto jiném členském státě. Naopak, bude se považovat za intrakomunitární dodání zboží ze státu dodavatele.

Nově vznikající povinnosti

Aby byl režim průkazný, zahrnuje novela zákona další povinnosti. Patří sem například vedení záznamů pro zboží v režimu skladu, lhůta 12 měsíců pro uskladnění, uvádění DIČ budoucího kupujícího v souhrnném hlášení nebo postup v případě změn podmínek v režimu skladu, včetně změny v osobě odběratele. Novela řeší i vrácení zboží zpět dodavateli. Podle nové české úpravy by se tedy pořízení zboží v režimu call-off skladu mělo přiznávat až dnem jeho skutečného dodání, nikoliv dnem jeho přemístění do tuzemska, tak jak to platilo doposud.