Daňové novinky k 7. 5. 2020

Pravidelně Vás informujeme o novinkách v oblasti daní. Nebude tomu jinak ani za nouzového stavu. Pandemie COVID 19 se nevyhnula ani světu daní. Co se změnilo? V tomto článku Vám představíme aktuální daňové novinky.

Institut zpětného uplatnění daňové ztráty – legislativní návrh

Od základu daně bude možné odečíst daňovou ztrátu ve zdaňovacích obdobích (nebo obdobích, za která se podává daňové přiznání), která započala v období 2 let před začátkem období, za které daňová ztráta vznikla, nebo v období 6 let po skončení tohoto období.

Co to pro Vás znamená? Poplatník daně, který bude mít např. za zdaňovací období započaté v roce 2020 vyměřenou daňovou ztrátu, může podat dodatečné daňové přiznání za zdaňovací období započaté v roce 2019 (i 2018) a tuto daňovou ztrátu si odečíst od kladného základu daně. V takovém případě vznikne poplatníkovi přeplatek z již uhrazené daně za tato období.

Při aplikaci zpětného uplatnění daňové ztráty dochází k prodloužení lhůty pro stanovení daně pro daná období, a to obecně do konce lhůty pro stanovení daně za poslední zdaňovací období, za které bude možno daňovou ztrátu nebo její část uplatnit (v případě ztrát za kalendářní rok 2020 bude poslední období kalendářní rok 2026).

Pozdní úhrady zdravotního pojištění dočasně bez penále

Zaměstnavatelé jsou sice stále povinni odvádět pojistné na veřejné zdravotní pojištění a zasílat měsíční přehledy o platbách pojistného, ale případné opožděné úhrady pojistného za období od března do srpna 2020 nebudou až do 21. září 2020 penalizovány. Penále za pozdní úhrady za toto období se začne počítat opět až od 22. září 2020.

Zaměstnavatelé žádající o podporu v rámci programu Antivirus by měli uhradit pojistné na zdravotní pojištění v zákonném termínu. Výplata podpory je totiž podmíněna nejen úhradou náhrady mzdy zaměstnancům, ale i úhradou souvisejícího pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění za daný měsíc.

Očekávaná novela daňového řádu nebyla schválena

Očekávané změny nebyly přijaty a jejich případné zavedení bude muset znovu projít legislativním procesem.

Jednalo se o následující instituty:

  • Vracení nesporných částí nadměrných odpočtů na DPH formou záloh,
  • Prodloužení lhůty pro vracení přeplatků z nadměrných odpočtů z 30 na 45 dní,
  • Zrušení toleranční doby 5 dnů
  • Snížení sazby úroků z prodlení

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Ministerstvo financí schválilo zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Současně také zrušilo daňový odpočet úroků z úvěrů použitých na financování bytových potřeb. Novela ještě musí projít parlamentem

  • Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí se má uplatnit zpětně pro vklady zapsané od prosince 2019, resp. tam, kde lhůta pro podání přiznání vznikla od 31. března 2020 (včetně).
  • Možnost daňového odpočtu úroků z úvěrů použitých na financování bytových potřeb se ruší pro nemovitosti nabyté od 1. ledna 2021.

Novela daňového řádu podruhé

Krátce po překvapivém nepřijetí dlouho očekávané novely daňového řádu Poslaneckou sněmovnou připravila vláda upravený návrh novely.

Aktuální návrh novely fakticky vychází z předchozího znění a pouze upravuje některé body s ohledem na připomínky Senátu a opozice. Byly zapracovány např. následující úpravy:

  • Zachování 30 denní lhůty pro vracení nadměrných odpočtů. Současně však došlo oproti původnímu návrhu k zvýšení minimálního limitu pro vznik nároku na zálohu z nesporné části odpočtu z 10 na 50 tisíc Kč.
  • Zachování toleranční doby při placení daní. Pouze dojde k jejímu zkrácení ze 4 pracovních dnů na 3 kalendářní dny.
  • Zavedení možnosti individuálně prominout pokutu za opožděné podání daňového tvrzení.
  • Zachování dvojnásobné výše úroku za dobu, kdy je nesprávně stanovená daň vymáhána v rámci exekučního řízení.

Vzhledem k nedávnému projednávání původního návrhu novely navrhla vláda Poslanecké sněmovně zrychlené projednání aktuálního návrhu, který by tak mohl být schválen již v prvním čtení.

Účinnost novely je navržena pevně na 1. ledna 2021.

Pokud se v legislativní smršti ztrácíte, určitě nás neváhejte kontaktovat. Rádi Vám pomůžeme.

Comments (1)

[…] vás informujeme o novinkách v oblasti daní. Od posledního článku, se zase mnohé změnilo, proto vám přinášíme nový přehled aktuální […]

Comments are closed.