Daňové novinky k 20. 5. 2020

Pravidelně vás informujeme o novinkách v oblasti daní. Od posledního článku, se zase mnohé změnilo, proto vám přinášíme nový přehled aktuální k 20. 5. 2020.

Odklad EET do konce roku

Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh na pozastavení EET do konce roku 2020. Pozastavení se týká jak již spuštěných prvních dvou vln (stravování, ubytování, velkoobchod, maloobchod), tak i dalších poplatníků, kteří měli původně začít evidovat tržby od 1. května 2020. Jedná se de facto o prodloužení již schváleného odkladu na dobu nouzového stavu a 3 měsíců po jeho skončení.

Zákon nyní míří na podpis prezidentu republiky.

Pokud bude novela schválena, bude EET od ledna 2021 nově dopadat například na zdravotní, přepravní, účetní nebo právní služby, vybraná řemesla nebo prodej vlastních výrobků.

Nejvyšší správní soud odmítl koncept tzv. řetězení daňových ztrát

Výši daně lze měnit (ať už z vůle správce daně či poplatníka) jen po určité časové období. Tato lhůta je v tzv. lhůtou pro stanovení daně. Obecně je tato lhůta tříletá a počíná běžet dnem, kdy mělo být podáno řádné daňové přiznání. Ve zvláštních případech se však tato lhůta prodlužuje.

Takovým případem je i situace, kdy je poplatníkovi vyměřena daňová ztráta. Podle zvláštní úpravy v § 38r zákona o daních z příjmů uplyne lhůta pro stanovení daně za ztrátové období i za všechna následující zdaňovací období, v nichž lze ztrátu uplatnit, až současně se lhůtou za poslední z těchto období.

Nejasnost panovala v otázce, jaký vliv má na běh této lhůty vyměření další ztráty v některém z pěti období, v nichž bylo možné původní ztrátu uplatnit. Jinými slovy, zda dojde k tzv. řetězení daňových ztrát a opakovanému prodlužování lhůty pro stanovení daně ve vztahu k přecházejícím zdaňovacím obdobím.

Nejvyšší správní soud ve svém přelomovém rozsudku ze dne 13. 5. 2020, č. j. 8 Afs 58/2019 – 48, jednoznačně odmítl výklad umožňující řetězení daňových ztrát jako nepřiměřený zásah do právní jistoty daňových subjektů. V extrémním případě by totiž díky pravidelně se opakujícím ztrátám bylo možné lhůty prodlužovat donekonečna.

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje – nový pokyn

Ministerstvo financí zveřejnilo nový metodický pokyn č. MF-17 k uplatňování odpočtu na podporu výzkumu a vývoje („VaV“) podle § 34 zákona o daních z příjmů („ZDP“).

Konečné znění pokynu reaguje na novou úpravu § 34 ZDP účinnou od 1. dubna 2019. Stávající Pokyn D – 288 zůstává nadále v platnosti pro odpočty uplatňované dle znění do 31. března 2019.

Zajímavé body v pokynu:

  • při vymezení pojmu VaV odkazuje na článek 2 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (oproti stávajícímu znění Pokynu D – 288 vycházejícímu z § 2 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací);
  • detailněji uvádí praktické kroky, které jsou v souvislosti s novými pravidly potřeba (například podání oznámení o uplatňování odpočtu správci daně předem);
  • zabývá se platností podání oznámení zanikající nebo rozdělovanou společností nebo přípustností schválení projektové dokumentace nástupnickou společností;
  • na příkladu vyjasňuje, že pokud poplatník v období vzniku nároku na odpočet vykáže dostatečně vysoký základ daně a odpočet (dobrovolně) neuplatní nebo ho neuplatní v celkové možné výši, nelze tento neuplatněný odpočet nebo jeho část přenášet do dalších období.

Úrok placený správcem daně musí odpovídat tržní ceně peněz

Soudní dvůr EU vydal nový rozsudek ve věci C-13/18 Sole-Mizo. Zde se zabýval tím, zda národní procesní předpis může stanovit úrok z neoprávněně zadržovaného nadměrného odpočtu DPH na úrovni základní repo sazby místní centrální banky.

Dle Soudu musí být nadměrný odpočet DPH, který je zadržován v rozporu s unijním právem, úročen odpovídající sazbou. Jedná se o takovou sazbu, za kterou by tento poplatník byl schopen na volném trhu půjčit peněžní prostředky. Pokud poplatník sám není úvěrovou institucí, tak nebude mít přístup k úvěrům za základní sazbu centrální banky. Bude mít přístup k úvěrům za standardní tržní úroky. Přesně tak by mělo být úročeno i neoprávněné zadržování odpočtu DPH.

Český daňový řád zná dva typy úročení správcem daně. Úrok z neoprávněného jednání správce daně ve výši repo sazby ČNB zvýšené o 14 procentních bodů a úrok ze zadržovaného daňového odpočtu. V druhém případě je úrok mnohem nižší, repo sazba ČNB se zvyšuje jen o 2 procentní body.

Ačkoliv se uvedený rozsudek týkal spíše neoprávněného jednání maďarského správce daně, domníváme se, že lze použít i v českém kontextu. Lze využít na výši úroku ze zadržovaného odpočtu DPH, která je v současné době velmi nízká, a žádat o vyšší úročení, než je stanoveno zákonem.

Pro úplnost uvádíme, že novela daňového řádu (sněmovní tisk 841) mění výši obou úroků. Úrok ze zadržovaných daňových odpočtů bude stále nízký (bude poloviční oproti prvnímu úroku).

Konec nouzového stavu a DPH

V pondělí 18. května 2020 skončil v České republice nouzový stav (usnesení Vlády).

Končí tak možnost nezdaňovat bezplatná plnění na základě rozhodnutí Ministryně financí ČR
o prominutí DPH.
Tato rozhodnutí byla zveřejněna ve Finančním zpravodaji 6/2020 (bezúplatné dodání dezinfekčních prostředků a ochranných pomůcek) a Finančním zpravodaji č. 7/2020 (bezúplatného dodání jakéhokoliv zboží a služeb vybraným subjektům v ČR).