ZAMĚSTNANECKÝ POMĚR (2. díl) – čerpání rodičovského příspěvku v návaznosti na zdravotní pojištění, neplacené volno

Vítáme Vás u pokračování  článku, věnující se problematice čerpání rodičovského příspěvku v návaznosti na zdravotní pojištění. První díl je k dispozici na: https://taxcounting.cz/cerpani-rodicovskeho-prispevku/

Jestliže zaměstnavatel drží pro zaměstnance na rodičovské dovolené pracovní místo, měl by se zaměstnanec vrátit do práce po dosažení třetího roku potomka. Zaměstnavatel je totiž ze zákona povinen pracovní místo držet jen tři roky. Potom už je to jen na domluvě. Má-li však zaměstnanec pracovní smlouvu na dobu určitou (kratší, než je doba rodičovské dovolené), nemusí nic řešit a rodičovský příspěvek si může rozložit až do čtyř let věku dítěte.

JE MOŽNÉ PRODLOUŽIT RODIČOVSKOU DOVOLENOU?

Zaměstnavatel může souhlasit s prodloužením pracovního volna. Zde už se ale nebude jednat o rodičovskou dovolenou, nýbrž o tzv. neplacené volno. Neplacené volno může být prodlouženo i na delší dobu než jen do čtyř let věku dítěte. V případě neplaceného volna se jedná o oboustrannou dohodu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, kterou  je ideální uzavřít písemně.

POJISTNÉ – PLATÍŠ, PLATÍ, PLATÍME?

Příjemce rodičovského příspěvku, stejně jako osoby na mateřské dovolené, řadíme ve zdravotním pojištění mezi osoby, za které platí pojistné stát. Pokud je následně zaměstnanci poskytnuto neplacené volno a nemá žádné příjmy, nebude mu vypočtena ani daň z příjmů a sociální pojištění. V případě poskytnutí neplaceného volna u zaměstnavatele není řešen minimální vyměřovací základ. Při splnění určitých zákonných podmínek zaměstnavatel neplatí za zaměstnanou osobu žádné pojistné.

ZAMĚSTNAVATELÉ A KÓDY PRO ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNU

Pro ohlašování změn vztahů zaměstnanců k zdravotnímu pojištění zaměstnavatel používá písmenné kódy. Pokud rodič ukončí mateřskou dovolenou, rodičovskou dovolenou či pobírání rodičovského příspěvku a zůstane nadále zaměstnancem společnosti, oznámí zaměstnavatel zdravotní pojišťovně tuto skutečnost kódem „E“ a v souvislosti s nástupem do zaměstnání další oznámení neprovádí, neboť rodič byl již přihlášen dříve, a to kódem „P“. Kdyby však došlo k situaci, kdy by osoba vyčerpala nárok na rodičovský příspěvek rychleji, třeba již za jeden rok, pak by zaměstnavatel použil kód „O“ ke dni dovršení tří let věku dítěte, kdy končí i rodičovská dovolená, je-li o ni v takovém rozsahu žádáno. Dále je placeno zdravotní pojištění z titulu zaměstnání.

V praxi může také nastat situace, kdy rodič projeví zájem nastoupit do pracovního procesu (z důvodu ukončení řádné rodičovské dovolené), ovšem zaměstnavatel pro něj nemá v dané chvíli žádnou pracovní náplň. Na základě oboustranné domluvy může být poskytnuto neplacené volno, a to do přesně stanoveného data. Jelikož došlo k ukončení rodičovské dovolené, oznámí zaměstnavatel tuto skutečnost zdravotní pojišťovně kódem „E“ – ukončení povinnosti státu platit pojistné. A jak to bude dále se zdravotním pojištěním? V takovém případě může být rodič zařazen u své zdravotní pojišťovny do kategorie osoby celodenně osobně a řádně pečující o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, pokud splní podmínky dané zákonem o pojistném na všeobecném zdravotní pojištění. Podmínka péče o dítě je splněna i tehdy, pokud je dítě v jeslích či mateřské školce na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně. 

BEZ PAPÍRU ANI RÁNU

Splňuje-li rodič (zaměstnanec) podmínky, vystaví svému zaměstnavateli čestné prohlášení, např. v níže uvedené podobě;

Já xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxx, RČ xxxxxxxxxx (dále jen „zaměstnanec“) čestně prohlašuji, že splňuji podmínky ve smyslu ustanovení § 3 odst. 8 písm. c) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění ve znění pozdějších předpisů, a to, že celodenně osobně a řádně pečuji alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, a proto pro mne v zaměstnání neplatí minimální vyměřovací základ.
 
Dále prohlašuji, že nemám příjmy ze zaměstnání ani z jiné samostatně výdělečné činnosti, a na základě této skutečnosti je za mě plátcem pojistného stát ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 
Změnu (zahájení zaměstnání nebo podnikání anebo změnu v podmínkách péče) oznámím zaměstnavateli do osmi dnů.
 
V_________________ dne__________________
 
___________________________________
Příjmení, jméno, podpis (čitelně)

Rodič si příslušné čestné prohlášení uschová pro případnou kontrolu ze strany zdravotní pojišťovny. Zaměstnavatel nyní nesmí opomenout přihlásit zaměstnance kódem „L“ zpravidla ke dni vystavení čestného prohlášení. Následně musí zaměstnance odhlásit ke dni předcházejícímu dni, ve kterém zaměstnanec opět začne pracovat. Prostřednictvím příslušných kódů zaměstnavatel vymezuje období, ve kterém za příslušného zaměstnance nadále platí zdravotní pojištění stát. Důvodem je že nemá žádné příjmy ze zaměstnání ani ze samostatné výdělečné činnosti a splňuje výše uvedené zákonné podmínky.

KDY SE TEDY O POJISTNÉ NEMUSÍTE STARAT?

Z  uvedeného vyplývá, že za rodiče bude stát platit pojistné na zdravotní pojištění po celé uváděné tři roky. Následně se za něj stane plátcem pojistného v případě, kdy se zaměstnanec zařadí do kategorie osob, které celodenně, osobně a řádně pečují alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Tuto skutečnost už by ale bylo třeba pojišťovně nahlásit. Zaměstnanec přitom musí splňovat záklonné podmínky péče o dítě. Dále rodič nesmí  mít příjmy ani ze zaměstnání, ani ze samostatné výdělečné činnosti.

Chcete jako zaměstnavatelé pomoct s účetní a daňovou agendou? Kontaktujte nás.