Teambuilding, jeho daňová uznatelnost a pracovní úraz

Jen samotná práce už nám ke štěstí v zaměstnání dávno nestačí. Čím dál více zaměstnavatelů organizuje pro své zaměstnance různé aktivity sportovního nebo společenského charakteru jako formu motivace a poděkování za odváděnou práci (tzv. teambuildingy). Jaké úskalí může tento nápad přinést a na co si dát pozor, jsme pro vás shrnuli v našem novém článku.

Teambuilding a pracovní úraz

Velmi často se stává, že některý ze zaměstnanců během teambuildingu utrpí úraz. Zaměstnavatel je pak povinen takovou situaci řešit, a to z hlediska odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem.

Jedná se v případě teambuildingové akce o pracovní cestu a potenciálně o pracovní úraz? Tímto se již zabýval Nejvyšší soud České republiky, který k tomu zaujal níže uvedený názor.

rozsudek NS, sp.zn. 21 Cdo 5060/2007 ze dne 12. února 2009

Tzv. team-building bývá chápán jako intenzivní a záměrné (cílené) budování a rozvíjení pracovního potenciálu pracovních týmů. Zejména bývá kladen důraz na prohloubení motivace a vzájemné důvěry, na zlepšení výkonnosti a komunikace mezi členy pracovního kolektivu, na zlepšení týmové kreativity apod. Je-li smyslem a účelem „teambuildingu“ prohloubení vzájemných interpersonálních vazeb zaměstnanců, jejich schopnosti vzájemné kooperace a schopnosti spolupráce s ostatními zaměstnanci, mohlo by se jednat o „účast na školení k prohloubení kvalifikace“, kterou je zaměstnavatel oprávněn zaměstnanci uložit, a tedy o činnost v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů. Dojde-li k úrazu zaměstnance v průběhu „teambuildingu“ , pak může být úraz zaměstnance kvalifikován jako pracovní. V takovém případě je zaměstnavatel povinen poskytnout veškeré zákonné plnění, na které má zaměstnanec v případě pracovního úrazu nárok.

Dá se tedy předpokládat, že zranění na teambuildingové akci bude mít charakter pracovního úrazu především za situace, kdy jsou splněny následující podmínky:

  • teambuilding se koná v pracovní době
  • pro zaměstnance je účast povinná
  • organizace je prakticky výhradně v rukou zaměstnavatele.

 

Pro zaměstnavatele je vhodné sdělit zaměstnancům, že je na jejich vůli, zda se teambuildingu zúčastní. Dále bychom doporučili, aby zaměstnavatelé informovali své zaměstnance o druhu a náročnosti aktivit, které se budou pořádat. Zaměstnanci poté mají možnost uzavřít jakékoliv komerční pojištění na příslušné období.

Vždy je pro minimalizaci rizika ideální konkrétně konzultovat vhodná opatření a postupy, a to před samotným oznámením konání příslušné akce zaměstnancům.

Teambuilding a daňová uznatelnost nákladů

Je-li z programu výjezdního zasedání (teambuildingu) jednoznačně zřejmé, že na něm došlo i k výkonu práce, tj. jedním z mnoha bodů bude školení zaměstnanců (např. BOZP, školení řidičů, odborná školení, školení nových firemních systémů, …), zhodnocení výsledků práce za uplynulé roky, výhled investičních akcí příštích let apod., a akce bude povinná, potom se bude pro zaměstnance jednat o pracovní cestu a zaměstnanci by si měli podat žádost o služební cestu.

V souvislosti s podanou a schválenou žádostí o služební cestu bude zaměstnancům náležet:

  • proplacení veškerých nákladů (výdajů) vzniklých s touto pracovní cestou (doprava, ubytování, aj. – pokud si je platili sami)
  • nárok na stravné dle Zákoníků práce.

Pro zaměstnavatele jsou veškeré takové cestovní náhrady nákladem na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Kromě cestovních náhrad zaměstnanců lze považovat za náklady daňově účinné i náklady (výdaje) spojené s činnostmi mající faktický charakter výkonu práce, tj. náklady za dopravu zaměstnanců, ubytování (pokud byly hrazeny ze stran zaměstnavatelů), pronájem prostor, kde probíhala činnost, kterou lze považovat za výkon práce, úhrada odměny lektorovi, zapůjčení audiovizuální techniky apod.

Mezi náklady, které v žádném případě nelze uznat za náklady (výdaje) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů patří náklady spojené s volnočasovou aktivitou zaměstnanců, tj. např. pronájem sklípku, pokud tam neprobíhalo školení nebo porada, pronájem sportovních potřeb a sportovišť, odměna osob organizujících mimopracovní činnost, občerstvení zaměstnanců, dárky apod.

Teambuilding a nárok na odpočet dph

Zaměstnavatel (plátce) si může při splnění podmínek uvedených v zákoně č. 253/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o DPH“), ust. § 7273 zákona o DPH uplatnit nárok na odpočet daně. Přijaté plnění musí být prokazatelně použito k ekonomické činnosti společnosti.

Je-li součástí teambuildingu školení, porada, vyhodnocení výsledků minulých let apod., které budou moci být prokazatelné před správcem daně v případě daňové kontroly (např. zmíněný program teambuildingu apod.), pak lze z takových plnění (doprava, ubytování) uplatnit nárok na odpočet daně.

Naopak nelze uplatnit nárok na odpočet daně z případného občerstvení, a to v souladu s ust. § 72 odst. 4 zákona o DPH.

Máte k pořádání teambuildingu a jeho daňovým a účetním souvislostem nějaké další otázky? Dejte nám vědět!